Disclaimer

1. Algemeen

Deze website (www.arenbergschouwburg.be) wordt beheerd door Arenberg. De volgende voorwaarden zijn van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

2. Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bestemd voor algemeen gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doe je dat op eigen risico.

Ondanks het feit dat Arenberg deze website met veel zorg samenstelt en onderhoudt, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar zijn, kan Arenberg niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de getoonde informatie.

3. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Arenberg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Dit geldt ook op vlak van:

  • defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website.
  • de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld.
  • het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld.
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

4. Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie zijn in beginsel gericht op het Belgische publiek en worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

5. Wijzigingen

Arenberg behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website ten alle tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

6. Privacy

Arenberg is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.